Sariyer


icon

جمعیت

337,681

icon

دریای مرمره

5

icon

فرودگاه 1

35

the blue mosque

نقشه و حمل و نقل


کشتی ها

کشتی ها

بالگرد

بالگرد

مرمری

مرمری

مترو

مترو

تراموای

تراموای

map

خدمات


دانشگاه خصوصی

5

دانشگاه خصوصی

دانشگاه دولتی

7

دانشگاه دولتی

مدرسه خصوصی

113

مدرسه خصوصی

مدرسه دولتی

109

مدرسه دولتی

بیمارستان دولتی

4

بیمارستان دولتی

بیمارستان خصوصی

12

بیمارستان خصوصی

مرکز خرید

3

مرکز خرید

آخرین اخبار در این منطقه


پروژه ها در این حوزه