Bursa


icon

جمعیت

3,101,833

icon

دریای مرمره

10

icon

فرودگاه 1

150

the blue mosque

نقشه و حمل و نقل


بالگرد

بالگرد

map

خدمات


دانشگاه خصوصی

7

دانشگاه خصوصی

دانشگاه دولتی

2

دانشگاه دولتی

مدرسه خصوصی

539

مدرسه خصوصی

مدرسه دولتی

749

مدرسه دولتی

بیمارستان دولتی

15

بیمارستان دولتی

بیمارستان خصوصی

20

بیمارستان خصوصی

مرکز خرید

12

مرکز خرید

آخرین اخبار در این منطقه


پروژه ها در این حوزه